вагъэ зэщыдз


вагъэ зэщыдз

хьэсэ гъунитIым щыщIадзэу, бдзумэхэр зэпыIудзауэ щывэкIэщ
пахота вразброс с краев поля к центру

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.